بهداشت محیط

برگزاری مجمع سلامت شهرستان

حضور رئیس شبکه بهداشت درمان شهرستان کوثر به همراه کارشناس بهداشت محیط و کارشناس امور اجتماعی در فرمانداری به مناسبت جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی و تشکیل جلسه مجمع سلامت شهرستان

ادامه مطلب