پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

تعداد بازدید:۲۰۰۳

کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها در مرکز بهداشت شهرستان

مسئول واحد : خانم کمال نیا

شرح وظایف:

۱- تقسیم بندی فرآیند ها، تعیین وظایف و مسئولیت های هریک از کارشناسان ذیربط

 ۲- ارسال آمار عملکرد واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها به مراکز بالاتر

۳- آموزش کارشناسان واحد مبارزه با بیماریها بر اساس دستورالعمل های دریافتی

 ۴- بررسی، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و ارسال پس خوراند به واحد های محیطی

۵- نظارت بر برنامه ریزی کارشناسان و همکاری در تنظیم برنامه های اجرایی توسط آن ها

 ۶- شرکت در جلسات آموزشی بر اساس دعوتهای به عمل آمده

۷- تشکیل جلسات هماهنگی در واحد برای ابلاغ برنامه ها و دستورالعمل­های جدید و دریافت نظرات کارشناسان

 ۸- ایجاد هماهنگی با مراکز تخصصی برای ارجاع بیماران در صورت نیاز

۹- انجام بازدید به همراه کارشناسان مبارزه با بیماریها از واحد های محیطی و نظارت بر حسن اجرای فرآیند های واحد

 ۱۰- مراجعه به محل وقوع بیماری و بررسی علل بروز آن

 11- معاینه بیماران گزارش شده و بررسی مورد بیماری و تأیید یا رد گزارشات واصله

۱2- تهیه مطالب آموزشی در مورد بیماریها جهت توزیع در بین جمعیت هدف هر بیماری

 ۱3 انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و برابر مقررات

14- درمان بخشی از بیماریهای واگیر به صورت مستقیم و نظارت بر درمان همکاران پزشک در درمان بیماریها بر اساس پروتکل دستورالعملهای موجود

15- برگزاری جلسات آموزشی برای پرسنل محیطی ( بهورزان،کاردانها، کارشناسان و پزشکان)

16- شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف مربوطه

17- نظارت بر ثبت نرم افزاری بیماریها، تکمیل فرم های بررسی، بایگانی آمار و اطلاعات بیماریها، تهیه شاخص ها و سایر برنامه های آموزشی و عملیاتی و اجرایی توسط کارشناسان

 

کارشناس بیماریهای غیرواگیر

شرح وظایف:

۱- استخراج وتعیین شاخصهای بهداشتی بیماریهای غیرواگیر (دیابت، فشارخون، تالاسمی و سرطانها)

۲- اجرای دستورالعملهای کشوری واستانی در سطح واحد های تابعه

۳- برنامه ریزی لازم برای جلب همکاری درون سازمانی و برون سازمانی به منظور کنترل بیماریها

۴- تعیین درصد موفقیت برنامه ها با تعیین عوامل مربوطه

۵- نظارت بر فعالیت مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تابعه در قالب بازدید گروه کارشناسی

۶- پیگیری جوابیه آزمایشات زوجین ناقل نالاسمی که جهت آزمایش PND مرحله دوم ارجاع شده اند و ارجاع موارد باتشخی جنین مبتلا به بتا تالاسمی ماژور تالاسمی به پزشکی قانونی جهت سقط درمانی

۷- اجرای طرح غربالگری دیابت و فشارخون در سطح مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و نظارت بر اجرای طرح و گزارش آماری طرح به مرکز بهداشت استان

۸- جمع آوری و جمع بندی آمار مراکز بهداشتی درمانی (گزارش ماهیانه مواردجدید و قدیم و پیگیری بیماریهای غیرواگیر و سه ماهه دیابت، گزارش سه ماهه تالاسمی و سرطانها) و ارسال به مرکز بهداشت استان

۹- برگزار ی کارگاهها و جلسات آموزشی جهت کاردانان و کارشناسان مبارزه با بیماریها طبق برنامه از قبل پیش بینی شده

 

 

 

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۸