بهداشت خانواده و مدارس

تعداد بازدید:۱۹۷۹

مسئول واحد: خانم محمدی

شرح وظایف مسئول واحد سلامت  خانواده:

1.تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه مناسب با اهداف برنامه و شرایط و مشکلات موجود

۲. پیگیری، هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با برنامه سلامت سالمندان و شیوه زندگی سالم جهت کلیه پرسنل بهداشتی درمانی و اقشار مختلف جامعه

۳. نظارت، پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه در سطح شهرستان

۴. جمع آوری، ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات، آمار و شاخص های مرتبط با برنامه

۵. انعکاس فعالیتها، عملکرد و آمار برنامه بصورت فصلی به معاونت بهداشتی

۶. هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی (واحد بیماریهای غیر واگیر و آموزش سلامت و رابطین بهداشتی) وسازمانها و ادارات برون بخشی (مثل بهزیستی، کمیته امداد، نهضت سواد آموزی، شهرداری و ۰۰۰) درجهت پیشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندان و آموزش شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی

۷. هماهنگی لازم جهت تشکیل کمیته سلامت سالمندان و پیگیری مصوبات آن

۸. ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه

۹. هماهنگی درخصوص تهیه، چاپ و تکثیر و توزیع جزوات، کتابچه و پمفلت های آموزشی سلامت سالمندان

۱۰. همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت معرفی برنامه، تکریم و بزرگداشت سالمندان درمناسبت های مختلف مانند هفته جهانی بهداشت؛ روز جهانی خانواده روز جهانی کودک و هفته سالمند.

برنامه سلامت باروری:

- احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

- تدوین برنامه تلفیقی واجرای فعالیتهابراساس برنامه تدوین شده

- تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دورههای آموزشی براساس ضوابط

-طراحی وتولید رسانه ومواد کمک آموزشی با رعایت استانداردها

- سازماندهی نگهداری وابلاغ دستور العملها و مواد کمک آموزشی وپیگیری اقدامات لازم درواحدهای تابعه

- برنامه ریزی تامین امنیت روشهای هرمونی پیشگیری از بارداری

- پیگیری اعتبارات برنامه وانجام هزینه براساس دستورالعمل

- همکاری با واحد گسترش جهت اعلام کمبود ونقایص تجهیزات واحدهای ارائه دهنده خدمات تنظیم خانواده

- برآورد فرمها ودفاترتنظیم خانواده با همکاری واحد گسترش شبکه

- تهیه نظارت ومطالب علمی مرتبط در مطبوعات

- ارسال اخبار مهم برنامه جهت درج درخبرنامه و سایت

- شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی وبرون واحدی وکمیته های مربوطه

- پیگیری مستمر جهت برقراری تعاملات بین بخشی براساس انتظارات مرکز بهداشت استان

- انجام نظارت از واحدهای تحت پوشش با ابزار پایش استاندارد ارائه فیدبک مناسب وتحلیل نظارت به صورت ۶ماه یکبار

- برنامه ریزی اقدامات مداخله برنامه مشاوره قبل از ازدواج وافزایش جلب مشارکت مردان وکاهش حاملگی ناخواسته وپرخطر

- پیگیری استاندارسازی واحد NSV وآی یودی گذاری

- هماهنگی با کمیته بهداشت بیمارستانها جهت اجرای برنامه تنظیم خانواده مادران تازه زایمان کرده

- کنترل وتجزیه وتحلیل آماری مربوطه وارسال به موقع به مرکز استان وارائه فیدبک مناسب به واحدهای مربوطه وبررسیهای مقایسه ای مقطعی

- برنامه ریزی جهت بزرگداشت روز جهانی جمعیت وارائه گزارشات مربوطه

- اجرای پژوهشهای کاربردی وارتقاء فرآیند های موجود

- هماهنگی با دانشگاههای منطقه درخصوص مبحث تنظیم خانواده

- تهیه وارسال عملکرد وگزارشات مربوطه براساس زمان بندی اعلام شده

- انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی طبق نظر مافوق

 

 

 

برنامه کودکان:

- احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

- تدوین برنامه تلفیقی واجرای فعالیتهابراساس برنامه تدوین شده

- تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دوره آموزشی براساس ضوابط

- طراحی وتولید رسانه ومواد کمک آموزشی با رعایت استانداردها

- سازماندهی نگهداری وابلاغ دستور العمل و مواد کمک آموزشی وپیگیری اقدامات لازم درواحدهای تابعه

- پیگیری اعتبارات وبرنامه وانجام هزینه براساس دستورالعمل

-هماهنگی با امور دارویی جهت تامین مکمل ها وداروهای موردنیاز ونظارت بر نحوه توزیع ومصرف

- نظارت بر نحوه در خواست وتوزیع ومصرف شیر مصنوعی در شهر وروستا مطابق باشاخص کشوری

- برنامه ریزی به منظور افزایش درصد مراقبت کودکان زیر ۸ سال سالم وزیر۵ سال بیمار

- همکاری با واحد گسترش جهت اعلام کمبود ونقایص تجهیزات واحدهای ارائه دهنده خدمات تنظیم خانواده

- برآورد فرمها ودفاتر کودکان با همکاری واحد گسترش شبکه

- تشکیل منظم کمیته های سلامت کودکان، شیر مادر، مرگ ومیر، دارویی و.......طبق زمان بندی اعلام شده

- نظارت پایش وارزشیابی کودک سالم براساس زمان بندی وارسال فیدبک بموقع وپیگیری مداخلات لازم

- انجام ارزیابی بیمارستانها دوستدار کودک طبق برنامه

- تهیه ونظارت برمطالب علمی مرتبط در مطبوعات

- ارسال اخبار مهم برنامه جهت درج در خبرنامه وسایت

- شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی وبرون واحدی وکمیته های مربوطه

- پیگیری مستمر جهت برقراری تعاملات بین بخشی براساس انتظارات مرکز بهداشت استان

- پیگیری تکمیل منظم واطلاعات مرگ ومیر به استان

- کنترل وتجزیه وتحلیل آماری مربوطه وارسال به موقع به مرکز استان وارائه فیدبک مناسب به واحدهای مربوطه وبررسیهای مقایسه ای مقطعی

- برنامه ریزی جهت بزرگداشت هفته شیر ومادر وارائه گزارشات مربوطه

- اجرای پژوهشهای کاربردی وارتقا فرآیند های موجود

- همکاری منظم بابیمارستانهای تابعه جهت دست یابی به اهداف برنامه کودکان

- تهیه وارسال عملکرد وگزارشات مربوطه براساس زمان بندی اعلام شده

- انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی طبق نظر مافوق

 

برنامه سالمندان:

- احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

- تدوین برنامه تلفیقی واجرای فعالیتهابراساس برنامه تدوین شده

- تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دوره آموزشی براساس ضوابط

- تعیین نیازهای آموزشی سالمندان وبرنامه ریزی جهت ارتقاء آموزش

- طراحی وتولید رسانه ومواد کمک آموزشی با رعایت استانداردها

- سازماندهی نگهداری وابلاغ دستور العمل و مواد کمک آموزشی وپیگیری اقدامات لازم درواحدهای تابعه

- پیگیری اجرایی برنامه سلامت سالمندان درسراهای سالمندان

- پیگیری وراه اندازی مرکز ریفرال سالمندان، نظارت واجرای فعالیتها در مرکز مربوطه

- پیگیری اعتبارات برنامه وانجام هزینه براساس دستور خرج

- همکاری با واحد گسترش جهت اعلام کمبود ونقایص تجهیزات واحدهای ارائه دهنده خدمات

- برآورد فرمهای سالمندان با همکاری واحد گسترش شبکه

- تهیه ونظارت برمطالب علمی مرتبط در مطبوعات

- ارسال اخبار مهم برنامه جهت درج در خبرنامه ها

- شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی وبرون واحدی وکمیته های مربوطه

- پیگیری مستمرجهت برقراری تعاملات بین بخشی براساس انتظارات مرکز بهداشت استان

- انجام نظارت از واحدهای تحت پوشش با ابزارپایش استاندارد، ارائه فیدبک مناسب وتحلیل نظارتها به صورت ۶ماه یکبار

- کنترل وتجزیه وتحلیل آمارهای مربوطه وارسال به موقع به مرکز بهداشت استان وارائه فیدبک مناسب به واحدهای مربوطه وبررسی های مقایسه ای مقطعی

- برنامه ریزی جهت بزرگداشت روز جهانی سالمند وارائه گزارشات مربوطه

- تهیه وارسال عملکرد وگزارشات مربوطه براساس زمان بندی اعلام شده

-هماهنگی و همکاری جهت آموزش دانشجویان

-هماهنگی جهت آموزش پرسنل جدید الورود

-هماهنگی وجمع بندی برنامه آموزشی کارکنان براساس ضوابط اعلام شده

- انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی طبق نظرمافوق

 

 

-سازماندهی نگهداری وابلاغ دستورالعمل های عمومی واحد

-پیگیری ورسیدگی به شکایات واحدهای محیطی

-همکاری درارزشیابی کارکنان

- جمع بندی گزارش فعالیت های ماهانه و گزارش عملکرد فصلی واحد با همکاری مسئولین برنامه

-هماهنگی با مسئولین برنامه جهت برآورد فرمها ودفاتر واحد محیطی

- هماهنگی تشکیل جلسات درون واحدی وبرون واحدی (تشکیل جلسات کارشناسان، معاون بهداشتی با کاردانها وکارشناسان بهداشت خانواده ومامایی)

- همکاری با مسئولین برنامه جهت تهیه برنامه نظارت وجمع بندی نظارتها

 

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۸