آموزش بهداشت

تعداد بازدید:۱۵۰۰

واحد آموزش سلامت

مسئول واحد: مهین گلستانی

سابقه کار: 23 سال

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس مامائی

شماره تماس : 32942031-045

 1. اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه 
 2. برنامه ریزی برای انجام نیاز سنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت شهرستان
 3. طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و و سایر شواهد در شهرستان
 4. ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه شبکه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان
 5. آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت
 6. برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت
 7. ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت شهرستان
 8. مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان
 9. توزیع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان
 10. جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان
 11. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
 12. همکاری با رسانه های جمعی شهرستان در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی
 13. مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت (مانند پایگاه های مقاومت بسیج، بیمارستان های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ایمن) در شهرستان
 14. مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان
 15. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در شهرستان
 16. توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان
 17. مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی
 18. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح شهرستان
 19. جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه
 20. حمایت از تولید و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان
 21. مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان
 22. شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه
 23.  اجرای برنامه ملی خودمراقبتی
 24. بازدید و نظارت از فعالیتهای آموزشی مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت تحت پوشش

 

 

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۸