بیماری های واگیر

تعداد بازدید:۹۲۶

مسئول واحد :

                   سراج نوروزی

شماره تماس :

                  32942030

 

 

شرح وظایف واحد مبارزه بابیماریها( واگیر)

 •  انجام مطالعات لازم درموردبیماریهای بومی منطقه وتعیین اولویتها جهت پیش بینی برنامه های اجرائی
 • تدوین برنامه عملیاتی بیماریهای واگیربا توجه به اولویت آنها وپیشنهادبه معاونت بهداشتی دانشگاه
 • پیش بینی وتامین لوازم وامکانات موردنیازوتوزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجرای عملیات طبق اعتبارمربوطه
 • بازدیدازواحدهای بهداشتی درمانی به منظوربررسی فعالیتهای آنان درزمینه پیشگیری ومبارزه با بیماریها
 • شرکت دربرنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی
 • کشف وکنترل به موقع اپیدمی هاوانجام طرحها وبرنامه های کشوری کنترل ، حذف وریشه کنی بیماریها
 • نظارت برانجام کلیه امورفنی واحدهای تابعه مانندنمونه برداری ، بیماریابی
 • دریافت آمارازواحدهای تابعه وبررسی گزارشات آماری وتنظیم گزارش نهایی وارسال به مقامات ذیربط
 • شرکت درجلسات مختلف وارائه نظرات مشورتی برحسب مورد
 • پیش بینی وکوشش دررفع ا حتیاجات نیروی انسانی موردنیازبرای پیشگیری ومبارزه با بیماریها
 • شرکت درسمینار، همایش وکارگاههای آموزشی کشوری ومنطقه ای برحسب نیاز
 • برآوردواکسن وداروی مورد نیازوپیگیری جهت تامین آن ونظارت برحسن اجرای زنجیره سرد واکسیناسیون
 • جلب مشارکت پزشکان بخش خصوصی ودولتی درامرنظام مراقبت وگزارش دهی وجلب مشارکت بین بخشی ودرون بخشی
 • تهیه متون آموزشی برای کلیه رده های مختلف بهداشتی درمانی برحسب نیاز
 • انجام برنامه های بازآموزی جهت نیروهای جدید وپیگیری مسائل مالی واعتبارات موردنیاز
 • انجام سایرامورارجاعی

فهرست بیماریهای مشمول گزارش تلفنی و نیازمندمراقبت وپیگیری

ردیف

نام بیماری

مشمول گزارش تلفنی

نیازمندمراقبت وپیگیری

ردیف

نام بیماری

نیازمندمراقبت وپیگیری

1

فلج شل حاد

*

*

16

تب مالت

*

2

کزازنوزادان وبالغین

*

*

17

سالک

*

3

وبا (التور)

*

*

18

سیاه زخم

*

4

دیفتری

*

*

19

تیفوئید

*

5

مننژیت

*

*

20

جذام

*

6

سرخک

*

*

21

آلوده به ویروس ایدز

*

7

مالاریا

*

*

22

ایدز

*

8

سل خلط مثبت

*

*

23

هپاتیت

*

9

تبهای خونریزی دهنده

*

*

24

سیفلیس

*

10

تیفوس

*

*

25

سوزاک

*

11

تب راجعه

*

*

26

آبله مرغان

*

12

طاعون

*

*

27

کچلی

*

13

تب زرد

*

*

28

گال

*

14

سیاه سرفه

*

*

29

مشکوک به هاری

*

15

سایربیماریها در مواقع افزایش موارد

*

*

30

 

 

 

 

 

کلیه برنامه های واحد بیماریها به شرح ذیل می باشد :
  1- جمع آوری اطلااعات مربوط به سلامت وبیماری در منطقه تحت پوشش  

  2– بیماریابی ،اجرای موازین پیشگیری وپیگیری ودرمان بیماری هایی که باید تحت مراقبت باشند
 
  4 – آموزش کلیه کارکنان بهداشتی و آحاد مردم دررابطه با بیماری های مختلف و راه های درمان و پیشگیری از آنها
 
  6 – تامین کلیه واکسن های مورد نیاز شهرستان ونگهداری آنها درشرایط و دمای مناسب و توزیع آنها درسطح مراکز واکسیناسیون شهرستان جهت انجام واکسیناسون گروه های هدف
  7 – برنامه ریزی و اجرای واکسیناسیون مناطق و جمعیت های آسیب پذیر به منظور پیشگیری از بروز بیماری
 
  9 – انجام واکسیناسیون در گروه های خاص (مننژیت وکزاز درسربازان وهپاتیت B درکارکنان بهداشتی وافراد درمعرض خطر)
 
 
با توجه به تغییرات درروند اپیدمیولوژیک بیماری ها وتوجه بیشتر متولیان بهداشت جهانی به همه گیری های خاموش بیماری های غیرواگیر مانند دیابت ،پرفشاری خون،بیماری های ایسکمیک قلب ،کم خونی ها و...غیره دردو دهه اخیر مدیریت مبارزه با بیماری ها در سطح وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی و بالطبع آن مدیریت مبارزه بیماری ها درسطح استان و واحد مبارزه بابیماری ها در سطح مراکز بهداشتی درمانی  به دو قسمت مجزای مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیر تقسیم شده است.
 
 
  
رئوس برنامه ها و فعالیت های جاری ذیل هر برنامه در واحد:
 
  1- طراحی،ارائه واجرای برنامه عملیاتی بصورت سالانه
  2- مراقبت بیماریهای واگیر
  3- گزارش دهی بیماریهای واگیر
  4- جمع آوری،تجزیه وتحلیل و ارسال آمار بیماریهای واگیر
  5- نظارت بر عملکرد مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
  6- آموزش بیماریهای واگیر جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم
  7- تشکیل کمیته ها و جلسات بخشی و بین بخشی
  8- تامین وتوزیع واکسن ها و داروهای مورد نیاز
  9- آمادگی و ذخیره واکسن و دارو جهت مقابله با شرایط اضطراری در بلایای طبیعی و بروز اپیدمیها
  10- انجام واکسیناسیون سیاری ، بدو خدمت سربازی و هپاتیت ب درگروههای در معرض خطر
  11-انجام آزمایشات بیماریهای واگیر و پیگیری موارد مثبت
  12- انجام مشاوره در زمینه بیماریهای رفتاری
  13- اجرای برنامه های کنترل ناقلین بیماریهای واگیر

آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۴۰۱