آزمایشگاه

تعداد بازدید:۱۷۲۶

آزمایشگاه مرکز شماره 1 شهری

مسئول آزمایشگاه:    سعید فرجی

مدرک تحصیلی:    کارشناسی علوم آزمایشگاهی

تلفن تماس:    04532924824

پرسنل :

سیروس نظری : کاردان آزمایشگاه

یوسف اژدری: کاردان آزمایشگاه

اصغر محمودی: کارشناس آزمایشگاه

حافظ نوری زاده: مسئول پذیرش

 

 

شرح وظایف کار شناس آزمایشگاه

 1. تعیین خط مشی و تنظیم برنامه های تحقیقاتی، مطالعاتی، تخصصی آزمایشگاهی، تقسیم وظایف و نظارت بر انجام آن و همچنین سرپرستی و هماهنگی فعالیتهای مربوط یا همکاری در انجام فعالیتهای فوق
 2. نظارت و یا انجام آزمایشهای ساده آزمایشگاهی شامل فرمول لکوستیر، شمارش گلبولی، سدیمانتاسیون، هماتوکریت، هموگلوبین، سیلان و انعقاد گروه خون رایت و ویدال
 3. انجام آزمایشهای مستقیم و فلوتاسیون، مدفوع، قارچ کچلی و یا نظارت بر انجام آن
 4. انجام اقدامات آزمایشگاهی مربوط به امتحان کامل ادرار و اندازه گیری قند و اوره خون
 5. انجام آزمایشهای آسیب شناسی و سیتولوژی
 6. انجام آزمایش بر روی مواد اولیه داروئی و غذائی نظیر تعیین مقدار و تشخیص ناخالصی ها با توجه به استانداردهای موجود
 7. نظارت و یا انجام اقدامات آزمایشگاهی مربوط به شمارش باکتری، محصولات داروئی و غذائی، تهیه محیط های کشت اختصاصی و مراقبت و کنترل دستگاههای فیزیکی
 8. انجام آزمایشهای مربوط به تعیین میزان آلودگی هوا و سایر آزمایشات در آزمایشگاه های اختصاصی بهداشت محیط
 9. مدیریت انتقال امن و ایمن نمونه های آزمایشگاهی
 10. همکاری با کمیته استاندارد به منظور استاندارد کردن روشهای مختلف آزمایشگاهی
 11. بررسی و کنترل روشهای آزمایشی در آزمایشگاه های سازنده فرآورده های اختصاصی
 12. انجام راهنمائی های لازم به کارشناسان و سایر کارکنان تحت نظر در انجام وظایف مربوط، هماهنگ کردن فعالیت های آنها و نیز نظارت بر استفاده صحیح از روش ها و دستگاه های مورد استفاده
 13. انجام آزمایش مجدد بر روی موارد مشکوک در صورت لزوم
 14. قرائت نتیجه آزمایش و اعلام پاسخ همکاری با سایر گروه های بهداشتی و درمانی در زمینه های مربوط
 15. شرکت در برنامه های اپیدمیولوژی و سایر برنامه های بهداشتی
 16. شرکت در دادگاه های مربوط به امور مواد خوردنی، آرایشی، بهداشتی و آشامیدنی
 17. ارائه راهنمائی های لازم به کارخانه های داروسازی به منظور بالا بردن استاندارد ساخت و تکنیک های کنترل فرآورده های داروئی
 18. شرکت در دادگاه های مربوط بعنوان کارشناس طبق درخواست و به منظور ارائه نظرات لازم تخصصی
 19. نظارت و سرپرستی بر کلیه امور فنی و اداری و آموزشی آموزشگاه های آزمایشگاهی مربوط
 20. تهیه و تنظیم مطالب آموزشی و نظارت بر انجام آموزش آزمایشگاهی برای مؤسسات آموزشی مربوط
 21. تهیه و تنظیم مقالات علمی و بررسی مقالات و گزارشات تهیه شده قابل نشر
 22. هماهنگ کردن خط مشی آموزشی در کلیه مراکز آموزشی آزمایشگاهی
 23. انجام اقدامات لازم در زمینه انطباق برنامه های آموزشی با روشهای جدید آموزشی
 24. بررسی و کنترل روشهای آزمایشی در آزمایشگاه های سازنده فرآورده های اختصاصی
 25. انجام کارهای آموزشی لازم برای کارآموزان و بازآموزان معرفی شده
 26. شرکت در جلسات آموزشی
 27. پاسخگوئی مناسب تلفنی و حضوری به ارباب رجوع و کارمندان
 28. تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف محوله و ارائه آن به مسئول یا مسئولان مربوط
 29. همکاری با پایشگران ستاد شهرستان و استان
 30. رعایت نظم و مقررات اداری و تکریم ارباب رجوع
 31. انجام سایر امور محوله حسب ضرورت

شرح وظایف کاردان آزمایشگاه

 1. همکاری با کارشناسان آزمایشگاه در انجام کلیه وظایف مربوط و انجام تمام یا قسمتی از وظایف آنان حسب ارجاع
 2. انجام آزمایش های ساده استاندارد آزمایشگاهی و نگهداری سوابق مربوط
 3. تزریقات لازم به حیوانات آزمایشگاهی
 4. همکاری با کارشناسان مربوط در تنظیم مقالات علمی و بررسی کارهای انجام شده و قابل نشر
 5. مشارکت در انجام آزمایش های آسیب شناسی و سیتولوژی جهت آزمایشگاه های تشخیص طبی
 6. انجام آزمایش محدود در موارد مشکوک در صورت نیاز
 7. مشارکت در برنامه های اپیدمیولوژی و سایر امور بهداشتی و درمانی
 8. بررسی و تنظیم گزارش کارهای جاری آزمایشگاهی و ارائه آن به مسئولین مربوط
 9. انجام نمونه برداریهای مورد آزمایش و اطلاعات ضروری
 10. نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمائی های لازم به ایشان در انجام وظایف محوله
 11. انجام آزمایشهائی نظیر تعیین میزان آلودگی هوا جهت آزمایشگاه های اختصاصی نظیر بهداشت محیط زیر نظر کارشناسان مربوط
 12. آزمایش مواد اولیه داروئی و غذائی نظیر تعیین مقدار و تشخیص ناخالصی ها با توجه به استانداردهای موجود با ارشاد و راهنمائی کارشناسان مربوط
 13. پاسخگوئی مناسب تلفنی و حضوری به ارباب رجوع و کارمندان
 14. تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف محوله و ارائه آن به مسئول یا مسئولان مربوط
 15. همکاری با پایشگران ستاد شهرستان و استان
 16. رعایت نظم و مقررات اداری و تکریم ارباب رجوع
 17. انجام سایر امور محوله حسب ضرورت
آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۳۹۸