طرح و گسترش

تعداد بازدید:۲۲۶۴

مسئول واحد :

                   محسن باقری

تحصیلات : مهندسی بهداشت محیط

            

شماره تماس:

                04532942822

کارشناس گسترش:

                حسن محمدی

تحصیلات:

              لیسانس بهداشت عمومی

 

شرح وظایف گسترش:

اهداف اختصاصی:

 افزایش دسترسی مردم به خدمات و تقویت نظام ارجاع ازطریق فراهم نمودن شرایط لازم برای راه اندازی و 

ایجاد مراکز خدمات جامع سلامت 

 

 استفاده از جلب مشارکت جامعه و مسئولین سایربخش ها به منظور ایجاد فضای فیزیکی مناسب برای ارائه 

خدمات و همچنین مشارکت درحفظ و نگهداری فضاهای فیزیکی موجود

 

 تامین و فراهم نمودن تجهیزات اداری فنی و وسائط نقلیه مناسب برای مراکز خدمات جامع سلامت  و بهبود 

استاندارداین تجهیزات

 

 نظارت بر فعالیت واحدهای بهداشتی و درمانی موجود و نظام ارجاع برابر طرح گسترش شبکه 

 

نظارت بر سیستم جمع آموری ، کنترل و اصلاح اطلاعات شبکه های بهداشت و درمان ازطریق نرم افزارمربوطه

 

 ارتقاء سطح آگاهی و توانمندسازی نیروهای جدیدالورود به حوزه بهداشت  

 

شرح وظایف:

 

1-تعیین پراکندگی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات کافی و پوشش واحدها ی بهداشتی

2- پیشنهاد اصلاح دفترطرح گسترش ،ایجاد،حذف ویا تبدیل واحدها

3-نظارت براجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی، ادغام خدمات و هماهنگی واحدها

4- بررسی وتطبیق نیروی انسانی منظورشده برای واحدهای و پیشنهاد اصلاح تشکیل آنها

5- بررسی و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحدها وپیگیری تامین آنها

6- توزیع نیرو بر اساس فرم سرانه مراجعه واحدها

7- آموزش بدو خدمت و آموزش ضمن خدمت طبق فرم مربوطه

8-نظارت بر وضعیت تجهیزات و جمع آوری نیازها و پیگیری خرید تا حصول نتیجه در صورت اعتبار

9-نظارت بر نحوه ارایه خدمات واحدهای تابعه

10- برنامه ریزی آموزشی جهت بهورزان با هماهنگی واحدها و نظارت بر حسن اجرای آن

11-بررسی زیج حیاتی وتجریه وتحلیل شاخص ها

12- تهیه و تدوین برنامه جامع عملیاتی و نظارت بر اجرای آن

13-هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی در جهت راه اندازی واحدهای جدید ارائه دهنده خدمات

14-نظارت بر حسن اجرای برنامه های واحد گسترش شبکه

15-تشکیل ستاد نوروزی
16- رایانه ای نمودن کلیه اطلاعات شاغلین ، ساختمانی ، جمعیتی ، تجهیزاتی و .......
17- برنامه ریزی در جهت جلب مشارکتهای مردمی 

18-برآورد ومحاسبه حقوق پزشکان وماماهای  برنامه پزشک خانواده

19-جمع آوری و ورود اطلاعات ماهانه و فصلی آمار جامع برنامه پزشک خانواده

20-بررسی و جمع آوری  آمارهای ماهانه وفصلی  وارسال به استان  

21-جمع آوری و ثبت  اضافه کاری پرسنل شبکه بهداشت

 

اهم فعالیت ها:

 1. استقرار تیم پزشک خانواده درمراکز مجری
 2. برنامه ریزی وآموزش تیم پزشک خانواده
 3. تشکیل کمیته آموزش به منظور نیازسنجی آموزشی تیم پزشک خانواده
 4. تشکیل کمیته شهرستانی بیمه روستایی
 5. ارسال آمار عملکرد تیم پزشک خانواده به صورت ماهیانه و فصلی به معاونت یهداشتی و اداره کل بیمه سلامت استان تهران
 6. تعیین ضرایب حقوق ماهیانه تیم های پزشک خانواده
 7. تعیین ضرایب حقوق تسویه حساب تیم پزشک خانواده
 8. تعیین ضرایب سنوات و خرید مرخصی سالیانه تیم پزشک خانواده
 9. فراخوان پزشکان وماماها، ثبت نام ومصاحبه باآنان جهت تعیین وگزینش پزشک خانواده
 10. توزیع حق الزحمه پرسنلی واحدهای ستادی ومحیطی بیمه روستایی
 11. پایش از مراکز بهداشتی درمانی / پایش از مراکز مجری بیمه روستایی / پایگاههای بهداشتی / خانه های بهداشتی / پایگاههای مشارکت سلامت
 12. عقد و تمدید قرارداد با مراکز پاراکلینیک و داروخانه های ها طرف قرارداد با بیمه روستایی
 13. برآورد اطلاعات جمعیتی وارسال به مناطق ومراکز
 14. تهیه گزارش عملکرد واحد گسترش به صورت فصلی ویک ساله
 15. ثبت اطلاعات ساختار شبکه سلامت وزیج حیاتی شهرستان شهریار در برنامه HNIS
 16. تامین وتوزیع نیروی انسانی
 17. سامانه سیب
 18. نظارت برتکمیل پروژه های عمرانی
 19. پیشنهاد احداث، تعمیر و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی، پایگاه ها و خانه های بهداشت
 20. نظارت برانجام تعمیرات واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی
 21. تدوین برنامه ریزی استراتژیک واحد وبرنامه جامع عملیاتی
 22. جمع آوری داده های مرگ و ثبت در سامانه نظام ثبت وطبقه بندی علل مرگ
آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۳۹۸