بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۱۷۷۸

مسئول واحد : 

                    بهزاد محمدپور

سمت:

                    کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای 

 

شماره تلفن: 32942821

 

شرح وظایف کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای:

 

۱-احترام و پاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

۲-نظارت و برنامه ریزی فنی و اداری کادر تحت سرپرستی در زمینه بهداشت حرفه ای و آگاهی لازم از وضعیت مربوط به آنها.

۳-انجام مطالعات لازم به منظور آگاهی از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاههاو کارخانجات،معادن ،مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه

۴-تشکیل جلسات با سازمانها و ارگانهای ذیربط در زمینه جلب هماهنگیهای بین بخشی به منظورارائه خدمات بهداشت حرفه ای

۵-تنظیم برنامه های اجرایی و پیگیری عملیات اجرایی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار با همکاری پزشک طب کار.

۶-آگاهی از حدود ملی تماس شغلی عوامل بیماریزا به منظور ارزیابی و برنامه ریزی در زمینه پیشگیر ی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار با توجه به استانداردهای موجود

۷-برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و انجام معاینات دوره ای در مشاغل سخت و زیان آور

۸-آشنایی کامل با اصول مراقبتهای اولیه بهداشت(P.H.C)ونظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه های بهداشتی ودرمانی کشور.

۹-برنامه ریزی در زمینه توسعه ،تاسیس، تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار .

۱۰- نظارت در اجرای طرحهای بهداشت حرفه­ای (ادغام، بقا، بهگر، غربالگری سیلیکوزیس، بهداشت کشاورزی، پسماندها، پرتوکاران و...)

۱۱-برنامه ریزی،هماهنگی و پیگیری در زمینه تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کاردر کارخانجات بالای ۲۵نفر(اجرای ماده۹۳قانون کار)

۱۲-برنامه ریزی در زمینه تشکیل دوره­های آموزشی و باز آموزی بهداشتیاران کار ،بهورزان، کاردانهای بهداشتی،مسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات عضو کمیته­های حفاظت فنی و بهداشت کار و بازآموزی طب کار.

۱۳-آشنایی کامل با سیستم شبکه و مراکز بهداشتی ودر مانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت به منظور برنامه ریزی در زمینه استفاده از توان پرسنل شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته.

۱۴-هماهنگی و همکاری با سایر کارشناسان مسئول بهداشتی مراکزبهداشت در زمینه اجرا و ارائه طرحهای بهداشتی .

۱۵-برنامه ریزی در ارائه برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و حرفه ای با هماهنگی و همکاری کارشناس مسئول آموزش سلامت.

۱۶-اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با مؤسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسائل زیان آور محیط کار.

۱۷-نظارت بر صدور اخطاریه هاو رسیدگی به شکایات واصله از واحدهای تولیدی (صنعت،معدن،کشاورزی،خدمات)که توسط کارشناس یا کاردان بهداشت حرفه ای مورد بررسی قرار می گیرد.

۱۸-آشنایی کامل با مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی،تشکیلات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در زمینه های مرتبط با فعالیتهای بهداشت حرفه ای.

۱۹-نظارت بر جمع آوری وارسال به موقع آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای به مراجع بالاتر مطابق با فرمهای مصوب وارسال پس خوراند به واحدهای تابعه

۲۰-مطالعه و بررسی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای (عوامل زیان آور و روشهای اندازه گیری ،ارزشیابی و کنترل و...)

۲۱-ارائه روشهای فنی و اجرایی در جهت پایش و کنترل فعالیتها و عوامل زیان آور موجود در محیطهای کاری منطقه.

۲۲-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق.

 

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۴۰۱