مادران

تعداد بازدید:۸۹۷

 

 نام و نام خانوادگی: سیمین ابراهیمی

سمت :کارشناس برنامه مادران و میانسالان

مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس مامایی

شماره تماس : 04532942448

پست الکترونیکی : siminebrahimi1390@gmail.com

 شرح وظایف :

برنامه میانسالان :

 1. تدوین برنامه اجرایی عملیاتی سلامت میانسالان بر اساس رسالت، اهداف، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها
 2. برنامه ریزی آموزشی جهت آموزش (پرسنل ارا ئه دهندگان خدمت) در خصوص خدمات نوین سلامت میانسالان
 3. برنامه ریزی آموزشی جهت آموزش (گروه هدف) در زمینه یائسگی و لزوم انجام پاپ اسمیر و ماموگرافی برای گروه هدف
 4. هماهنگی و برنامه ریزی جهت گرامیداشت هفته سلامت بانوان ایرانی و هفته سلامت مردان ایرانی و ارسال گزارش اقدامات انجام شده به معاونت بهداشتی
 5. هماهنگی و برگزاری جلسات بین بخشی و بایگانی سوابق آن (صورتجلسات هماهنگی، برنامه های آموزشی
 6. ارسال اخرین دستورالعمل ها و بخشنامه ها به پرسنل ارائه دهندگان خدمت، توجیه کارکنان در این خصوص و بایگانی منظم دستورالعمل ها
 1. هماهنگی و پیگیری هزینه نمودن اعتبارات تخصیص یافته بر اساس شرح
 2. برنامه ریزی مدون و نظارت و پایش فعالیت ها در واحدهای محیطی طبق فرمهای پایش برنامه خدمات نوین سلامت، ارسال فیدبک نظارت و پیگیری تاحصول نتیجه
 3. پیگیری جمع آوری آمار و محاسبه شاخص های برنامه
 4. تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات برنامه میانسالان و تهیه جداول و نمودارهای مقایسه ای شاخص های برنامه اعم از شاخص های فرایند خدمت و شاخص های مرتبط با پوشش خدمات به طور6 ماهه و سالانه
 5. بررسی شاخصهای برنامه و تعیین اقدامات مداخله ای در راستای بهبود شاخص
 6. همکاری در اجرای سایر امور محوله زیر نظر مسئول واحد سلامت خانواده و جمعی

 

 

 

 

برنامه مادران :

1 . شناسائی جمعیت هدف برنامه سلامت مادران شهرستان  

       ۲-تدوین برنامه عملیاتی به منظور پیشبرد اهداف و برنامه های سلامت مادران بر اساس برنامه های ابلاغی معاونت بهداشتی

۳-انجام هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی  و اجرای فعالیتهای مداخله ایی وجاری  جهت نیل به اهداف برنامه عملیاتی

        ۴- پیشگیری و کاهش مرگ قابل اجتناب مادر باردار با شناسایی پیگیری ، ارجاع ، اعزام و ... بارداریهای پر خطر بخصوص در مناطق دور دست و صعب العبور

       ۵- پایش ، ارزیابی ونظارت بر برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران وارائه پسخوراند ، شناسایی وبررسی مشکلات ،ارائه راه حل  در راستای اجرای برنامه های سلامت مادران

۶-اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادر و تشکیل به موقع کمیته موربیدیته مادران باردار و ارسال صورتجلسه به کلیه سطوح و معاونت بهداشتی

7-برگزاری کارگاه های آموزشی وباز اموزی  متناسب با نیازسنجی آموزشی وبرنامه های ابلاغی معاونت بهداشتی جهت نیروهای بهداشتی

 8-پایش ونظارت بر فعالیتهای مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت در واحدهای تابعه .

9. ترویج زایمان ایمن و بهداشتی در مناطق محروم و صعب العبور و کاهش زایمان غیر بهداشتی

10 . نظارت بر برگزاری کلاس های آمادگی زایمان درراستای ترویج زایمان طبیعی

۱۱-جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و شاخصهای مرتبط با سلامت زنان و ارسال به معاونت بهداشتی

۱۲-شناسایی مادران باردار و پر خطر و ارجاع به سطوح تخصصی و انجام پیگیری های لازم در جهت تسهیل دسترسی به مراکز درمانی و اعزام به موقع به مراکز درمانی .

13 . تجهیز محل اسکان مادران باردار

14.اعلام کتبی مهاجرت های داخل و خارج استانی به محل مقصد

            ۱۵- توزیع مواد آموزشی، دستورالعمل هاو....... در شهرستانهای تابعه

16 برگزاری کمیته ارتقای سلامت مادر و نوزاد بصورت فصلی با حضور پزشک ، ماما و کاردان مراکز

17 اجرای برنامه آنکالی مادران در ساعات غیر اداری

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۳۹۸