حوزه بهداشت

رتبه اول آزمایشگاه مرکز شماره ۱ شهری

رتبه اول آزمایشگاه مرکز شماره ۱ شهری در بین آزمایشگاه های سطح استان از لحاظ استقرار کیفیت خدمات آزمایشگاهی در سال ۹۸ پیرو نامه ارسالی از معاونت دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ادامه مطلب