امور درآمد

تعداد بازدید:۶۱۱

مسئول امور درآمد:

                      سمیرا صبحی

تحصیلات:

                    لیسانس اسناد پزشکی

شماره تماس:

                  04532942031

 

 

شرح وظایف واحد درآمد و اسناد پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوثر

 

1- پیگیری واریز وجوه نقدی صندوق مراکز بهداشتی و دریافت فیشهای بانکی انها

2- بررسی فیشهای بانکی مراکز با موارد ثبت شده درسیستم های صندوق مراکز

3- ثبت فیشهای بانکی مراکز بهداشتی در دفتر درآمد و سامانه سجاد

4- انتقال ماهانه درآمد شبکه بهداشت به حساب دانشگاه و ثبت انتقالی های درامد نقدی در سامانه سجاد و سامانه نظام نوین مالی

5- بررسی فیش های بانکی و مبالغ دستگاه POS مراکز با صورتحساب بانکی بهداشت و بهداشت محیط 

6-  پیگیری پرداخت اجاره بهاء داروخانه مراکز بهداشتی و ثبت شناسایی و فیش های واریزی آنها در سامانه سجاد و نظام نوین مالی

7- پیگیری فیش های متفرقه ،معاینات کارگری و ... و ثبت در امار درامد ماهانه و سامانه سجاد و نظام نوین مالی

8-  پیگیری و بررسی آمار بیمه های ارسال شده مراکز بهداشتی با سیستم های تحت وب صندوق مراکز جهت ارسال به سازمانهای بیمه گر

9- استخراج کسورات نسخ ارسالی مراکز و جمع بندی آنها به تفکیک پزشک و صندوقدار و نیز ارسال به مراکز جهت اطلاع

10- ثبت فرم آماری کلیه درآمد های مراکز بهداشتی (درامدهای نقدی، متفرقه، اجاره بهاء، درامدهای غیرنقدی بیمه های پایه و تکمیلی، تخفیفات) جهت ارسال به واحد درامد استان

11- پیگیری و بررسی تخفیفات مراکز و ثبت و ارسال فرم امار تخفیفات ماهانه به درامد استان 

12- ثبت درامد های بیمه های پایه و تکمیلی، کنترل نسخ، تخفیفات، سود بانکی به تفکیک مراکز بهداشتی در سامانه سجاد و سامانه نظام نوین مالی

13- پیگیری و ثبت برگه های وصولی و کسورات بیمه ها از واحد درامد دانشگاه در سامانه سجاد و نظام نوین مالی

14- بررسی و جمع بندی موارد کسورات، وصولی و مانده مطالبات از بیمه ها مطابق برگه های صورت ریز درامد استان و برگه های کسورات بیمه ها

15-  بازدیدهای ماهانه از مراکز بهداشتی و ثبت پسخوراند و پیگیری ارسال جوابیه از مراکز

16- ثبت کارانه پرسنل بهداشتی در سامانه سجاد

 

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸