گسترش

برگزاری جلسه بررسی شاخص های سامانه سیب و برنامه بیمه روستایی

برگزاری جلسه بررسی شاخص های سامانه سیب و برنامه بیمه روستایی به ریاست آقای ایمانی سرپرست شبکه و با حضور مسئولین واحدهای ستادی،پزشکان،ماما، مراقبین سلامت ناظر ، مسئول آزمایشگاه و مسئول اموردارویی

ادامه مطلب
جلسه شورای بهورزی

جلسه شورای بهورزی

جلسه شورای بهورزی با حضور سرپرست شبکه و اعضای شورای بهورزی در اتاق مدیریت شبکه برگزار گردید

ادامه مطلب