کارگزینی

تعداد بازدید:۱۳۶۸

مسئول کارگزینی:

                     عارف معین فر

تحصیلات :

                   لیسانس مدیریت بازرگانی

شماره تماس:

                04532942033

 

 

 

کارگزین:

               مسعود حسینی

                                                       

تحصیلات: 

             لیسانس مدیریت بازرگانی

 

 

 

 

کارگزین: 

             مهدیه شریفی

تحصیلات:

             لیسانس مدیریت دولتی

 

 

کارگزینی:

 1. تشکیل و تکمیل پرونده پرسنل جدید الورود
 2. صدور احکام و تنظیم قراردادهای کارکنان
 3. بایگانی پرونده های پرسنلی و مکاتبات و دستورالعملها
 4. پاسخگویی مناسب همراه با کرامت مراجعین

 

 

 

 1. نظارت و کنترل لازم بر صحت احکام صادره کارگزینی توسط کارکنان تحت سرپرستی.
 2. رسیدگی و تکمیل دقیق فرمهای استخدامی متقاضیان استخدام بمنظور حصول اطمینان از صحت و سقم آنها .
 3. همکاری در تهیه پیش نویس کلیه احکام کارگزینی از قبیل ترفیع، تغییر عنوان، همترازی، مرخصی ها و غیره با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
 4. تهیه پیش نویس مکاتبات اداری واحد و انجام پیگیری جهت اخذ پاسخ لازم.
 5. رسیدگی لازم به پیشنهادات و درخواستهای واصله مربوط به امور استخدامی، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، انتقال، بازنشستگی، تعیین و برقراری حقوق وظیفه و بازنشستگی.
 6. همکاری در صدور انواع گواهی کار از جمله گواهی حقوق، پایان طرح، ضریب k و گواهی انجام کار و سایر موارد مشابه.
 7. تکمیل و کنترل برگهای سوابق خدمتی پرسنل جهت اخذ گروه یا ترفیعات اداری.
 8. بررسی و کنترل مدارک دوره های آموزشی ضمن خدمت پرسنل جهت تنظیم گواهی طی 176 ساعت آموزش ضمن خدمت و استفاده از مزایای قانونی آن.
 9. ثبت و کنترل و اعلام وضعیت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی پرسنل به شاغلین و مراجع ذیربط.
 10. بررسی و کنترل اولیه کلیه احکام شاغلین مشمول مسیر ارتقاء شغلی با تهیه و تنظیم صورتجلسات مربوطه.
 11. همکاری در تهیه آمار و ارقام درخواستی مراجع ذیربط و پیگیری لازم در مورد بروز بودن آمار ارسالی.
 12. انجام امور مربوط به تعاون و بیمه رفاه کارکنان.
 13. بررسی و برنامه ریزی و سرپرستی امور مربوط به کارکنان.
 14. مطالعه و تهیه ضوابط و دستورالعمل لازم در زمینه ی مربوطه.
 15. شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوطه و ارائه نظرات اصلاحی در این مورد.
 16. اتخاذ تدابیر لازم به منظور بررسی پیشرفت اداری و پرسنلی واحد.
 17. رسیدگی به شکایات استخدامی کارمندان و شکایات واصله از مراجع قضایی و تهیه لوایح دفاعی لازم.
 18. شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله.
 19. انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.

شرح

 1. مطالعه و بررسی قوانین، مقررات، آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به رشته شغلی.
 2. بررسی مدارک و مستندات پرسنلی کارکنان و بازنشستگان براساس پرونده پرسنلی آنان.
 3. تهیه و تنظیم برگ خلاصه سوابق خدمتی کارکنان.
 4. تهیه پیش نویس نامه های اداری .
 5. صدور احکام پرسنلی از قبیل انتقال، مأموریت، مرخصی ها، افزایش حقوق و فوق العاده ها، ارتقاء گروه براساس قوانین و مقررات مربوطه.
 6. رسیدگی به پیشنهادات و درخواستهای استخدامی، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و حقوق وظیفه.
 7. مشارکت در انجام امور مربوط به بیمه ورفاه کارکنان.
 8. مشارکت در تهیه و تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی.                                                             
 9. شرکت در کمیسیون ها، کمیته ها و جلسات مربوطه.                                                                                                                  
 10. اتخاذ رویه ها و انتخاب روشهای مناسب جهت انجام امور پرسنلی.                                                                                               
 11. صدور ابلاغ های تشویق، ابلاغ های انتصاب، تعیین محل خدمت و ابلاغ عضویت معرفی نامه ها و صدور گواهی خدمت.                          
 12. پیش بینی های لازم در خصوص نیازهای پرسنلی واستخدامی واحد.                                                                                              
 13. جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوطه و ارائه گزارشهای لازم به مقام مافوق.                                                       
 14. مشارکت در اقدامات لازم در خصوص پیش بینی و تأمین نیازهای آموزشی کارکنان.                                                                
 15. شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
 16. انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات .
آخرین ویرایش۱۱ آبان ۱۳۹۸